Τσέμπαλο

Harpsichord (Αγγλική)

  1. Μουσικό μέσο
  2. Κλαβικύμβαλο (Ελληνική)
  3. Ελληνική
  4. central